Hjem / Vedtægter

Vedtægter


STATUT

 

for

SKAMLINGSBANKE-ACTIE-SELSKABET

 

§1

Actieselskabet til Afholdelse af Festen på Høiskamling, der oprindelig stiftedes først på Aaret 1843 af 19 Mænd, men efterhaanden  forøgedes ved flere Tiltrædere, saa at det ved Festens Afholdelse den 18. Maj 1843 bestod af omtrent 100 Medlemmer, har det Formaal aarlig på Høiskam­ ling ved Grønninghoved at højtideligholde en Erindringsfest om den kongelige Gave, som det nordslesvigske Folk modtog af Kong Christian den VIII i Sprogreskriptet af 14. Maj 1840 og om enhver Foranstaltning i samme Aand, som i Tidens Løb maatte træffes af Hs. Majestæt eller Højsammes Efterfølger paa Danmarks Trone. Efter den først tagne Be­ stemmelse skulde denne Fest aarlig afholdes den 14. Maj, men da denne Dag indtræffer paa en Aarstid, der sædvanlig endnu er for umild til en Fests Afholdelse i det Frie og dertil paa et saa højtliggende Sted som Hø­ iskamling, skal Festens Afholdelse finde Sted paa den skønneste Aarstid, omtrent ved Midsommer, og på en Dag, som hver Gang nærmere bestem­ mes af Bestyrelsen.

§2

Selskabet bør ingenlunde bestaa af et bestemt Antal Medlemmer, men skal kunne forøges efterhaanden som flere muligvis melder sig beredvillige til at indtræde deri. Enhver, der paa et Bestyrelsesmøde med Stemmeflerhed antages som Medlem, betaler det af Generalforsamlingen fastlagte Beløb i Indskud, og derved indløser et Actiebevis, er, som Ihændehaver af et saa­dant, ordentlig Medlem af Selskabet og har fuld Stemmeret med dem, der først var Medlemmer af Selskabet. Enhver Actionær har kun en Stemme uden Hensyn til det Antal Actier, han ejer.

§3

Et Saadant Actiebevis gælder kun for den, paa hvis Navn det lyder, og kan paa ingen Maade afhændes eller overdrages af Ihændehaveren til no­ gen anden.

§4

Naar et Medlem af Selskabet ved Døden afgaar, da kan Arvetagerne ikke med de øvrige Arvedele tage Actiebeviset i Arv, dersom nogen af samme ønsker at indtræde i Selskabet i den afdødes Sted, da har han at melde saadant for Bestyrelsen og til samme at udlevere  den afdødes Actiebevis og staar det da til Bestyrelsens Raadighed at afgøre, om den, der har meldt sig, kan antages som Medlem eller ej. I saa Tilfælde transporteres Actiebeviset paa Selskabets Vegne af Bestyrelsen til Arvetageren, mod Indbetaling af det af Generalforsamlingen fastlagte Beløb. Naar Actiebevis ikke i det seneste inden et Aars Forløb efter Ejerens Død er bleven tilbageleveret Selskabets Bestyrelse, skal samme anses for at være aldeles ugyldigt, saa at Besidderen af samme aldeles intet Krav i saa Henseende har til Selskabet.

§5

Generalforsamlingen har i alle øvrige Henseender afgørende Stemme og er ene berettiget til at antage og forkaste Lovforslag for Selskabet.

§6

Generalforsamlingen afholdes aarligt, nemlig den 3. Mandag i September Måned kl. 17.00. Forsamlingsstedet bestemmes nærmere af Bestyrelsen og bekendtgøres af samme senest 8 Dage forud i de Medier, Bestyrelsen har bestemt til Selskabets Kundgørelser.

§7

På Generalforsamlingen aflægger Bestyrelsen saavel i Almindelighed Regnskab for Selskabet over, hvad den i det sidst forløbne Aar har udrettet til Opnaaelse af Selskabets Formaal, som Kassereren i Særdeleshed har at fremlægge det af Bestyrelsens Medlemmer approberede Regnskab for det forløbne Aar over Selskabets Indtægter og Udgifter samt Kassens Status.

§8

Bestyrelsen skal være bemyndiget til, naar den finder det fornødent, at sammenkalde ekstraordinære Generalforsamlinger. Dog maa saadant ske ved Anmeldelse af Bestyrelsen i de Medier, Bestyrelsen har bestemt til Selskabets Kundgørelser, og saa betimeligt, at Anmeldelse finder Sted senest 3 Uger før Generalforsamlingen er berammet.

§9

Selskabets Bestyrelse vælges af Generalforsamlingen, og skal bestaa af 7 Medlemmer, hvoraf de tre stedse skulle være bosiddende i Sønderjylland. Selskabet tegnes overfor  Tredjemand  af  Formanden  og 2  Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. Af Bestyrelsen vælges en Formand, en Næst­ formand og en Kasserer. De have alle syv lige Ret og Myndighed som Medlemmer af Bestyrelsen og afgøre alle Sager imellem sig ved Stemme­ flerhed. Det paaligger dem i alle Henseende  at varetage Selskabets Tarv og Bedste, og til den Ende saavel paa de ordentlige som ekstraordinære Generalforsamlinger at gøre Forslag, der efter deres Skønnende maatte kunne tjene til at befordre samme. Det maa især være Selskabet af Vigtig­ hed at forhøje Værdien af Høiskamling, dets Ejendom, og derved blandt Folket at vedligeholde og forhøje Interessen for Stedet.

§10

På generalforsamlingen fratræder Aarlig vekselsvis 2 og 2 og 3 af Besty­relsens Medlemmer deres Funktion som saadanne, og nye vælges. Dog kunne de aftrædende, naar de selv intet have derimod, vælges paany.

§11

Intet Medlem hæfter for nogen Forpligtelse, Selskabet har påtaget sig, udover med det Beløb denne har betalt for sit Actiebevis.

§12

Saa snart Selskabet, enten ved Optagelse af et betydeligt antal nye Med­lemmer eller ved andre uforudseelige Tilfælde efter Bestyrelsens Skønnende skulde være i stand til at foretage noget mere end almindeligt til dets Ejendoms Forbedring eller Forøgelse, skal Bestyrelsen ufortøvet sammenkalde en overordentlig Generalforsamling, der har at afgøre det fornødne i saa Henseende, hvorefter enten betydelige Anlæg paa en Gang vilde blive at foranstalte, hvoriblandt Opførelsen af et passende Vaanings­hus for en Opsynsmand eller nye Tilkøb af det Høiskamling grænsende Land om muligen bevirkes, thi for at Selskabets  Formaal paa en værdig og hæderlig Maade kan opnaas, skal det fra først til sidst i et og alt være Selskabets og dets Bestyrelses ivrigste Bestræbelse at forøge og forskøn­ ne den Ejendom, som Patriotisk Fædrelandssind fra først af bragte i dets Besiddelse, at Høiskamling med tilliggende kan vorde en Pryd for hele Slesvigs Land, saa vidt den danske Tunge rækker, saa at Ven og Fjende skal vidne derom, at intet skønnere Sted findes på de danske Kyster, saa at der for Nutid og Fremtid for hele Verden skal være et Mindesmærke om et Bondefolk, der ved sin Konges Bistand, ved ærligt Sammenhold og Trofast Stræben vidste at forfægte sin naturlige Ret. Ja, dertil skulde vi en­ drægtigen stræbe i Enighed og Brodersind, thi Enighed og Brodersind gør stærk og uovervindelig. Kun saaledes undgaae vi at vorde en Genstand for vore Fjenders Spot, og at sande deres løgnagtige Snak, naar de paastaae, at der i Slesvig ej gives noget dansk Folk, men kun et Folk, der pludre et for den dannede Danske som Tyske lige uforstaaeligt Kaudervælsk.

§13

Selskabet anerkender Kolding Herredsfoged, som sit ordentlige Væme­ ting.

§14

Opløses Selskabet skal den ved Opløsningen ibeholdværende Formue ud­loddes til almenvelgørende nationale Formål, efter den paa Opløsnings­ tidspunkt værende lovligt valgte Bestyrelses afgørelse.

Med ændringer vedtagne på Generalforsamlingerne:
den 6. maj 1903, den 15. september 1950, den 15. september 1986, den 18. marts 1996, den 17. september 2012.